Regulamin strony i Polityka prywatności

§1

 1. Właścicielem strony https://www.expose.pl jest Expose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 10/200, z kapitałem zakładowym 18 000,00 zł. (osiemnaście tysięcy złotych) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000389065, posiadająca NIP5272657461
 2. „Użytkownik” – odnosi się do osoby odwiedzającej stronę.
 3. „Oferta” – oferta, która została zamieszczona przez właściciela na stronie.
 4. „Dane osobowe” – informacje dotyczące osoby fizycznej (zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania)

§2

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.expose.pl jest właściciel.
 2. Przeznaczenie strony: przedstawienie informacji o usługach oferowanych przez właściciela
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony z poszanowaniem:
  • niniejszym Regulaminu
  • obowiązującego prawa

§3

Odpowiedzialność za treść

 1. Odpowiedzialność właściciela dotycząca treści dotyczy wyłącznie treści własnych zamieszczonych na stronie.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany/wycofania oferty przedstawionej na stronie
 3. Na stronie zamieszczone są linki do stron internetowych innych podmiotów. Za treści znajdujące się tamże właściciel nie odpowiada. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiedzialny jest ich operator.

§4

Prawa autorskie

 1. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana/rozpowszechniana. Dotyczy to  każdej formy i sposobu (elektronicznego oraz mechanicznego). Wlicza się w to kopiowanie, drukowanie, fotokopiowanie, nagrywanie na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, jeżeli właściciel nie wyraził zgody
 2. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§5

Wskazówki techniczne

 1. Treści mogą być wyświetlane w różny sposób ze względu na używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania.

§6

Polityka prywatności

 1. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w następujących  celach:
  • świadczenie usług
  • archiwizacja
  • cele marketingowe usług
 3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony oraz przechowywane (służy to do wewnętrznych celów właściciela, które związane są  z procesami systemowymi statystycznymi odnoszącymi się do nazwy otwieranych adresów internetowych, przeglądarki będącej w użyciu, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, nazwy ściąganych plików, adresu IP, używanej wyszukiwarki.
 4. Szczegółowe dane osobowe (np. nazwisko, adres e-mail) tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania/zamówienia.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania.
 6. Właściciel nie sprzedaje danych osobowych użytkowników
 7. Właściciel może przekazać anonimowe dane (nie pozwalające na identyfikację) w celu badań marketingowych.
 8. Bazy danych są przez właściciela zabezpieczone w sposób ograniczający dostęp do zamieszczonych w nich informacji. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy podlegli właścicielowi w celach wymienionych powyżej. Pracownicy ci są  przeszkoleni w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 9. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Umożliwia to pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony. Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników, można je także skasować w dowolnym momencie. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 10. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o swoich danych, które zostały zapisane, ich pochodzeniu oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych. W przypadku pytań odnoszących się do kwestii ochrony danych mogą się Państwo zwrócić do nas – wiadomości prosimy przesyłać na adres [email protected]

§7

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili, z niezwłocznym zamieszczeniem zaktualizowanego regulaminu na stronie.