fbpx

Regulamin

Regulamin szkoleń

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
  • Zamawiający – osoba lub podmiot zgłaszający na szkolenie, również płatnik szkolenia
  • Organizator – Expose sp. z o. o.
  • Uczestnik – osoba bezpośrednio korzystającą lub skierowana na szkolenie
  • Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrane Szkolenie, zamieszczony na Stronie Internetowej, wypełniany przez Zamawiającego w celu zapisu na szkolenie
  • Szkolenie – szkolenie, kurs, bootcamp organizowany stacjonarnie lub zdalnie w trybie otwartym lub zamkniętym, organizowane przez Expose sp. z o.o.
  • Szkolenie zamknięte – szkolenie przeznaczone dla ścisłej grupy odbiorców, reprezentujących zazwyczaj jedną firmę lub instytucję
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach, szkoleniach oraz bootcampach (w dalszej części regulaminu również skrótowo zwanych szkoleniem) organizowanych przez Expose sp. z o. o.
 3. Organizatorem szkoleń jest Expose sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a, 01-230 Warszawa.

§2 ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu rozumie się przez:
  • wypełnienie przez Zamawiającego formularza online na witrynie internetowej expose.pl lub
  • przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia pocztą elektroniczną do Expose sp. z o.o.
 2. Potwierdzeniem zgłoszenia na szkolenia jest:
  • Dla firm oraz instytucji: przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub umowy szkoleniowej
  • Dla osób prywatnych:
   • W przypadku bootcampów: wpłata zaliczki na szkolenie w wysokości co najmniej 10% wartości szkolenia lub wpłata 1 raty szkolenia
   • W przypadku pozostałych kursów i szkoleń: wpłata pełnej ceny szkolenia brutto na co najmniej 4 dni przed planowanym startem szkolenia
 3. Dla formularza wystarczającą formą jest skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu przesłane e-mailem, dla umowy – niezbędny jest oryginalny egzemplarz.
 4. O ile nie uzgodniono inaczej, w wypadku braku potwierdzenia zgłoszenia przez Zamawiającego w sposób opisany powyżej w terminie 4 dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, rezerwacja może zostać przez Expose sp. z o.o. anulowana.
 5. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Osoby fizyczne zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% ceny zajęć + VAT, na co najmniej 4 dni roboczych przed pierwszym dniem rozpoczęcia szkolenia
 2. W przypadku płatności dokonywanych przelewem przed rozpoczęciem zajęć, prosimy o niezwłoczne dostarczenie dowodu dokonania przelewu
 3. Pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty 100% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej przez Expose sp. z o.o. po zakończeniu szkolenia. Opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 4. Ceny szkoleń podane są w kwotach netto. Szkolenia podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie  art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).
 5. W przypadku, gdy szkolenie organizowane przez Expose sp. z o.o. nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone za szkolenie zostaną naliczone na poczet udziału w innych szkoleniach organizowanych przez Expose sp. z o.o. ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego, Expose sp. z o.o. zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji miejsca na kursie możliwe jest nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 2. W przypadku rezygnacji z szkolenia na 6 lub mniej dni Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć.
 3. Informacja o rezygnacji z szkolenia musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana listem lub w formie skanu/zdjęcia pocztą elektroniczną.

§5 UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zapisani Uczestnicy szkolenia otrzymują niezwłocznie propozycję innego terminu szkolenia i mogą z niej skorzystać przenosząc rezerwację. W przeciwnym razie otrzymują zwrot pełnej wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie poniesione przez uczestnika koszty (np. rezerwacji noclegu, biletów na przejazd itp.).
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.
 3. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich jest zabronione.
 4. Utrwalanie przez uczestnika przebiegu kursu lub szkoleń, za pomocą urządzeń lub oprogramowania rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk, jak również rozpowszechniane ich treści jest zabronione.
 5. Expose sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, do nagrania (w formie audio i/lub video) szkolenia realizowanego w formule otwartej lub zdalnej, jednak z ograniczeniem nagrania video do osoby trenera i treści prezentacji.
 6. Podczas prowadzonych szkoleń może nastąpić wizytacja usług realizowanych w ramach BUR (Baza Usług Rozwojowych) na co Uczestnik wyraża zgodę.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przysyłając formularz zapisu na szkoleniu lub formularz zgłoszeniowy zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych przez firmę Expose sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Formularzu danych osobowych uczestników zajęć innych niż Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi przez Expose sp. z o.o. w zakresie wskazanym powyżej.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń w przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Expose sp. z o.o.

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.