fbpx

Sumowanie warunkowe komórek – SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW

Wprowadzenie

Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy dużą tabelę w Excelu podzieloną na 4 kolumny. W pierwszej mamy liczbę egzemplarzy, w drugiej tytuł książki, w trzeciej kategorię oraz w ostatniej cenę za sztukę. Naszym zadaniem będzie np. policzenie ile jest wszystkich artykułów, których liczba jest większa od 15 albo ile jest wszystkich egzemplarzy w danej kategorii. Jak się w ogóle do tego zabrać? Otóż, jest na to kilka sposobów. Jednym z nich jest wykorzystanie  funkcji SUMA.JEŻELI() bądź SUMA.WARUNKÓW().

Składnia i argumenty funkcji SUMA.JEŻELI()

Pierwszą funkcją, która zostanie omówiona jest funkcja SUMA.JEŻELI(). Doprecyzowując to co zostało wcześniej napisane, jest to funkcja sumująca wartości, ale tylko i wyłącznie w chwili, w której spełnione jest odpowiednie kryteria.

SUMA.JEŻELI(zakres;kryteria;[suma_zakres])

gdzie:

  • zakres – określa obszar, w którym mają być sprawdzane kryteria.
  • kryteria – warunek, który musi być spełniony, aby wartość znajdująca się w komórce została zsumowana.
  • suma_zakres – [argument opcjonalny], tak jak każdy argument pisany w nawiasach kwadratowych. Używany jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy suma, którą chcemy uzyskać, ma być liczona na podstawie innych wartości, niż te, w których sprawdzane jest kryterium.     WAŻNE! Rozmiar i kształt suma_zakres musi być identyczny jak rozmiar i kształt zakresu z pierwszego argumentu funkcji! Jeśli argument zostanie pusty, funkcja zsumuje wartości z komórek podanych w pierwszym argumencie funkcji.

Przykłady użycia funkcji SUMA.JEŻELI()

Dobrze, wiemy już jak jest zbudowana funkcja SUMA.JEŻELI(), teraz czas na praktyczne podejście. Wróćmy do sytuacji z początku artykułu. Mamy tabelę składającą się z czterech kolumn, w których mamy podane kolejno: liczbę egzemplarzy, tytuł, kategorię i cenę za sztukę.

Funkcje warunkowe w Excelu

Przykład 1:

=SUMA.JEŻELI(A2:A17;”>15”)

Interesuje nas sprawdzenie, ile jest wszystkich egzemplarzy, których liczba jest większa od 15. W tym celu wykorzystamy funkcję SUMA.JEŻELI(). Jako zakres podamy kolumnę z liczbą artykułów, natomiast jako kryterium podamy formułę >20. Warto zauważyć, że argument opcjonalny [suma_zakres] został pusty, dzięki czemu funkcja sumowała wartości znajdujące się w zakresie z pierwszego argumentu.

funkcja SUMA.JEŻELI()

Przykład 2:

=SUMA.JEŻELI(C2:C17;”=Historia”;A2;A17)

W drugim przykładzie będziemy chcieli policzyć wszystkie artykuły będące w kategorii historia. Ponownie wykorzystamy funkcję SUMA.JEŻELI(), ale tym razem jako zakres podamy kolumnę z nazwami kategorii, jako kryterium weźmiemy wyrażenie “=Historia”. Interesuje nas sumowanie z innej kolumny, niż to co podaliśmy w argumencie pierwszym. W tym celu wykorzystamy opcjonalny argument, czyli suma_zakres, za który podanym kolumnę z liczbą artykułów.

funkcja SUMA.JEŻELI()

Przykład 3:

Jeżeli chcielibyśmy obliczyć ile jest artykułów w każdej z kategorii, możemy do tego wykorzystać komórkę, w której zapiszemy wartość sprawdzaną jako kryterium. W takiej sytuacji trzeba pamiętać o zablokowaniu zakresu podanego jako pierwszy i trzeci argument funkcji. Dodatkowo dodana została komórka, która liczy sumę artykułów z kolumny A i sumę wszystkich książek, które uzyskaliśmy przy użyciu funkcji SUMA.JEŻELI(). Widzimy, że w jednym i drugim przypadku wartości są sobie równe. 

funkcja SUMA.JEŻELI()

Jeżeli chcielibyśmy policzyć wszystkie książki z danej kategorii, których cena przekracza 20zł funkcja SUMA.JEŻELI() niestety nie zda egzaminu. Możemy w niej podać tylko jedno kryterium. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której należy sprawdzić więcej niż jeden warunek z pomocą przychodzi funkcja SUMA.WARUNKÓW().

Składnia i argumenty funkcji SUMA.WARUNKÓW()

Jest to bardzo podobna funkcja do wcześniej opisywanej SUMA.JEŻELI() z tą różnicą, że mamy w niej możliwość wpisania więcej niż jednego kryterium. Składnia jest następująca:

SUMA.WARUNKÓW(suma_zakres;kryteria_zakres1;kryteria,[kryteria_zakres2;kryteria2…]

gdzie:

  • suma_zakres to obszar, który będzie brany pod uwagę podczas sumowania.
  • kryteria_zakres1 – zakres, w którym będzie sprawdzane kryterium.
  • kryteria1 – kryteria, które obowiązuje dla kryteria_zakres1

W przypadku funkcji SUMA.WARUNKÓW(), dokładnie tak jak w przypadku funkcji SUMA.JEŻELI(), kształt i rozmiar argumentu dla suma_zakres i kryteria_zakres muszą być dokładnie takie same.

Przykład 4:

Zajmijmy się naszym przypadkiem, do którego zostaliśmy wprowadzeni we wcześniejszej części. Mianowicie, chcemy policzyć ile jest wszystkich artykułów, z kategorii historia, których cena za sztukę przekracza 20zł.

W tym celu skorzystamy z funkcji SUMA.WARUNKÓW() i zapiszemy w niej dwa kryteria.

Pierwsze kryterium będzie dotyczyło kategorii, drugie natomiast ceny za sztukę.

=SUMA.WARUNKÓW(A2:A17;C2:C17;”=Historia”;D2:D17;”>20″)

Pierwszym argumentem jest zakres, w którym mamy liczbę artykułów. Drugim argumentem, jest zakres, w którym sprawdzamy czy książka należy do kategorii historia. Kryterium to, jest podane jako argument trzeci. Kolejne dwa argumenty są analogiczne do dwóch wcześniejszych, mianowicie – zakres, w którym sprawdzamy cenę za sztukę i kryterium, że cena ma być wyższa niż 20.

funkcja SUMA.WARUNKÓW()

Przykład 5:

Jeśli chcielibyśmy sprawdzić łączną liczbę artykułów, dla wszystkich kategorii możemy, tak jak w przypadku funkcji SUMA.JEŻELI(), wykorzystać komórkę, w której zapiszemy odpowiednie kryterium. Zawsze należy pamiętać o zablokowaniu komórek z zakresami, które mają pozostać stałe. W przeciwnym razie funkcja nie będzie pracowała na odpowiednim zestawie danych, co w konsekwencji spowoduje niepoprawne obliczenia.

funkcja SUMA.WARUNKÓW()

Podsumowanie

Funkcje SUMA.JEŻELI() i SUMA.WARUNKÓW() są bardzo użytecznymi funkcjami, w trakcie pracy z narzędziem jakim jest excel. Dzięki nim, jesteśmy w stanie sumować wartości w zależności od kryteriów, których może być więcej niż jedno. Ponadto, kryteria mogą dotyczyć nie tylko sumowanego zakresu, ale też innych zakresów. Ważne jest to, żeby rozmiar i kształt zakresów dotyczących kryteriów i sum był dokładnie taki sam! Korzystając z funkcji SUMA.JEŻELI() oraz SUMA.WARUNKÓW() do określenia kryteriów, możemy skorzystać z odwołań do innych komórek. Trzeba jedynie pamiętać o blokowaniu zakresów, jeśli jest to konieczne!

Chcesz uczyć się Excela na poziomie średniozaawansowanym? Sprawdź nasze kursy informatyczne, oferujemy w nich między innymi kurs Excel oraz kurs Excel dla średniozaawansowanych.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.