fbpx

Funkcja PV() w Excelu

Wprowadzenie

Funkcja PV, będąca częścią zbioru funkcji finansowych w Excelu, umożliwia wyznaczenie bieżącej wartości przyszłych płatności przy określonej stopie procentowej. Dzięki niej możemy odpowiedzieć na pytania: 

 1. Jak obliczyć bieżącą wartość pożyczki lub inwestycji?
 2. Ile dzisiejsza wartość pieniędzy przyszłych wynosi? 
 3. Jak obliczyć wartość kredytu wraz z odsetkami?

Funkcja PV przeznaczona jest zwłaszcza dla osób zajmujących się finansami, planowaniem budżetu czy analizą inwestycji. Funkcja PV jest akronimem od anglojęzycznego terminu „Present Value”, co po polsku można przetłumaczyć jako „Bieżąca Wartość”. Nazwa funkcji doskonale oddaje jej główne zadanie – obliczanie bieżącej wartości przyszłych płatności lub wpływów finansowych przy uwzględnieniu stałej stopy procentowej. Aby uzyskać zmienną stopę należy wykonać trochę bardziej złożone konstrukcje tabelaryczne w Excelu.

Funkcja ta jest wykorzystywana w kontekście przeliczania przyszłych sum pieniędzy na wartość, jaką miałyby one obecnie. Innymi słowy, PV pozwala nam określić, ile dzisiejszych pieniędzy musielibyśmy zainwestować lub pożyczyć, aby uzyskać określoną sumę w przyszłości, biorąc pod uwagę zmiany wartości pieniądza w czasie i odsetki, co jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji finansowych oraz ocenie opłacalności inwestycji czy pożyczek.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej funkcji, jej składni, przykładom użycia oraz zastosowaniom.

Funkcja PV jest w pewnym stopniu powiązana z funkcją FV, do której zapraszamy tutaj.

 • PV (Bieżąca Wartość): Oblicza wartość dzisiejszą przyszłych płatności lub wpływów, czyli ile dzisiejszych pieniędzy trzeba zainwestować lub pożyczyć, aby uzyskać określoną sumę w przyszłości.
 • FV (Przyszła Wartość): Oblicza przyszłą wartość inwestycji lub pożyczki, czyli ile będziemy mieli pieniędzy w przyszłości na podstawie obecnej inwestycji lub zobowiązania.

Obie funkcje są wykorzystywane w analizie finansowej i pomagają w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych lub związanych z pożyczkami, ale różnią się w kontekście, w którym są stosowane i co dokładnie obliczają. FV jest argumentem PV pod postacią ‘wp’ (wartość przyszła).

Składnia i argumenty funkcji

Składnia funkcji PV jest następująca:

PV(stopa; liczba_okresów; rata; [wp]; [typ]) 

Gdzie:

 • stopa – argument wymagany, oznacza stopę procentową dla okresu.
 • liczba_okresów – argument wymagany, reprezentujący liczbę okresów płatności.
 • rata – argument wymagany, określa równą płatność w każdym okresie.
 • [wp] – argument opcjonalny, przyszła wartość po dokonaniu ostatniej płatności.
 • [typ] – argument opcjonalny, wskazuje, kiedy płatność jest należna (na początku okresu czy na końcu).

Przykład użycia funkcji i argumentacja

Jak obliczyć kwotę pożyczki hipotecznej?

Załóżmy, że bierzemy kredyt hipoteczny na 20 lat oprocentowany na 4% rocznie. Miesięczna spłata wynosi 1000 zł. Chcemy obliczyć jaką kwotę będziemy mieli do spłacenia dziś, czyli bieżącą wartość pożyczki. 

Użyjemy funkcji PV:

=PV(4%/12; 20*12; -1000) 

UWAGA! Wartość w argumencie rata podajemy jako liczbę ujemną (wartość ujemna, bo to wydatek). Natomiast w argumencie stopa w przypadku pożyczki np. hipotecznej oprocentowanej na 4% procent rocznie ze spłatami miesięcznymi miesięczna stopa procentowa wynosi 4%/12, czyli 0,33%. Dlatego jako oprocentowanie należy wprowadzić w formule wartość 4%/12 albo 0,33% bądź 0,33. W argumencie liczba okresów jeśli wartość podajemy w latach to należy ją pomnożyć przez 12 abyśmy otrzymali ilość miesięcy. Typ pominięty lub 0 oznacza spłaty pod koniec miesiąca, a nie na początku. To bank lub instytucja udzielająca kredytu lub pożyczki ustala warunki spłaty, w tym sposób dokonywania płatności.

Funkcja PV() w Excelu

To oznacza, że bieżąca wartość tej pożyczki hipotecznej wynosi 165 021,86 zł. Innymi słowy, aby móc spłacić kredyt hipoteczny o warunkach podanych powyżej, musielibyśmy obecnie zainwestować około 165 021,86 zł.

To właśnie funkcja PV pozwoliła nam oszacować tę wartość, uwzględniając zmiany wartości pieniądza w czasie i oprocentowanie. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć, ile dokładnie kosztuje nas taka pożyczka hipoteczna oraz jakie będą nasze miesięczne zobowiązania.

Z przytoczonymi danymi dotyczącymi kredytu hipotecznego możemy obliczyć całkowity koszt spłacania kredytu.

Krok 1: Obliczenie całkowitej kwoty zapłaconej. Całkowita kwota zapłacona to suma wszystkich rat. 

Całkowita kwota = Rata 1000 zł * Liczba okresów 240 = 240 000 zł

Krok 2: Obliczenie całkowitych kosztów odsetek. Koszty odsetek można obliczyć jako różnicę między całkowitą kwotą zapłaconą a pożyczoną

Koszty odsetek = Całkowita kwota – Pożyczona kwota

Koszty odsetek -> 240 000 zł – 165 021,86 zł = 74 978,14 zł

Podsumowując, całkowite koszty spłacania tego kredytu hipotecznego wyniosą 240 000 z czego 74 978,14 zł to koszty odsetek. To oznacza, że spłacając kredyt o podanych warunkach, zapłacisz łącznie 240 000 zł.

Z tych 240 000 zł, które spłacisz w ciągu 20 lat, 165 021,86 zł to rzeczywiście pożyczona kwota (kapitał), a 74 978,14 zł to koszty odsetek, które bank pobiera jako opłatę za udostępnienie kredytu.

W rezultacie całkowity koszt kredytu jest sumą pożyczonej kwoty i odsetek, a odsetki są tym, co bank „zabiera” jako zysk z tej transakcji.

Dwa argumenty, których nie używaliśmy w tym przykładzie to:

 • wp (przyszła wartość): Jest to wartość przyszłej sumy, którą oczekujemy osiągnąć na końcu okresu. W przypadku kredytu hipotecznego oznaczałoby to przyszłą wartość nieruchomości lub innej inwestycji, którą planujemy osiągnąć. Argument ten uwzględnia przyszłą wartość w obliczeniach, co wpływa na obecną wartość pożyczki lub inwestycji.
 • typ (typ płatności): Określa, kiedy płatność jest zrealizowana w danym okresie. W naszym przykładzie wartość 0 oznacza, że płatność jest dokonywana na koniec okresu (miesiąca). Wpływa to na czas, w którym dana płatność jest brana pod uwagę w obliczeniach. Różne momenty wpłat mogą wpłynąć na przyszłą wartość inwestycji, nawet przy takiej samej stopie procentowej i liczbie okresów.

Podsumowanie

Funkcja PV w Excelu jest narzędziem dla osób planujących pożyczki, analizujących inwestycje oraz oszacowujących przyszłe wartości. Pozwala na przeliczanie przyszłych płatności na dzisiejszą wartość, uwzględniając zmienną stopę procentową. Śmiało możemy korzystać z tej funkcji, aby lepiej zrozumieć wartość pieniądza w czasie i podejmować lepsze decyzje finansowe.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.